Hotel - Resort - Restaurant - Showroom

SADACO HOTEL

  • Address: TT. Kiến Đức - Đăk Nông
  • Perform content: Lập dự án đầu tư, xin phép, Thiết kế

► Chi tiết dự án:

- Diện tích khuôn viên: 5.230m2

- Qui mô: 03 tầng,

- DTXD: 4.385m2

- Tổng mức đầu tư: 37 tỷ