Factory

READY BUILT FACTORY No. 51,57 & 59

  • Address: AMATA INDUSTRIAL PARK- DONG NAI PROVINCE
  • Perform content: Legal service - Construction Design

► Chi tiết dự án:

  •   RBF 51

- Diện tích khuôn viên: 4.600 m2

- Qui mô: 02 tầng

- DTXD: 2.739,38 m2

- Tổng mức đầu tư: 28 tỷ

  •   RBF 57

- Diện tích khuôn viên: 4.600 m2

- Qui mô: 02 tầng

- DTXD: 2.739,38 m2

- Tổng mức đầu tư: 28 tỷ

  •   RBF 59

- Diện tích khuôn viên: 4.600 m2

- Qui mô: 02 tầng

- DTXD: 2.739,38 m2

- Tổng mức đầu tư: 28 tỷ